مرداد ۱۴, ۱۳۹۷

«ریشه های آسمان»نوشته رومن گاری

رومن کاتسف با نام هنری رومن گاری و نام مستعار امیل آژار وقتی هنوز جوانی بیست وچند ساله بود، روژه مارتن دوگار درباره دست نوشته هایش گفته بود؛ «اینها را […]
ناحیه کاربری