مرداد ۱, ۱۳۹۶

ترانه در گذر تاریخ

مهدی موسوی میرکلائی دبیر بخش ترانه ؛ ترانه در گذر تاریخ هنری شفاهی بوده و هرگز با نوشتار و کتابت سازگار نبوده، با آواها سروکار داشته و ایقاعات و بحث […]
مرداد ۱, ۱۳۹۶

در داستان ایرانی، حرف اول را خواهیم زد

حسن محمودی(دبیر بخش داستان ایرانی نیماژ)؛ داستان ایرانی در سال های اخیر نیازمند توجه و در عین حال مراقبت زیادی دارد. از سویی مخاطب ادبیات داستانی با انبوهی از ترجمه […]
ناحیه کاربری