نوری که نمی بینیم
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷

من معشوق را دوست دارم، معشوق هم مرا دوست دارد.
به هر حال در این دنیا کارهای دیگری هست
که ممکن است از انجامشان پشیمان شده باشیم:
حرص، بدکرداری، طمع به دست آوردن قدرت، دروغ.
انسان باید از این ها خجالت بکشد
اما عشق…

چرا باید از عشق خجالت بکشیم؟

 

#برشی از کتاب من و استادم
#اثر الیف شافاک (شفق)
#با ترجمه  صابر حسینی