چند بیتی از کتاب را مهمان ما باشید:

شعر پیر جوانی‌ام شده است
گریه‌ی ناگهانی‌ام شده است
گونه‌ی استخوانی‌ام شده است
آنکه من عاشق خودش هستم
عاشق شعرخوانی‌ام شده است

نه به من میل بیشتر دارد
نه از این حال من خبر دارد
نه به سر فکر دردسر دارد
به عیان عاشق من است ولی
به بیان حالتی دگر دارد

آنچه من دیده‌ام سبوست فقط
آنچه او دیده آبروست فقط
دوستم بوده است، دوست فقط
هر چه دارم به هرکسی برسد
چشم‌هایم برای اوست فقط!

#بیمار_بعدی
#یاسر_قنبرلو
#نشر_نیماژ

ناحیه کاربری